Συγκρότηση σε σώμα και κατανομή των αξιωμάτων

By
Updated: Απρίλιος 27, 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΕΦΤ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ αρ.πρακτ. 23 /24 Απριλίου 2017

Της πρώτης συνεδρίασης των εκλεγέντων μελών του Σωματείου με την επωνυμία
Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης (Π.Ε.Φ.Τ.), με

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση σε σώμα και κατανομή των αξιωμάτων του Προέδρου,
Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα , Ταμία και Συμβούλων του Διοικητικού
Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Φίλων Τοιχοσφαίρισης (Δ.Σ. ΠΕΦΤ).

Στην Αθήνα, σήμερα Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 και ώρα 21:00, συνήλθαν σε
ηλεκτρονική συνεδρίαση (μέσω skype), τα εκλεγέντα μέλη του Σωματείου με την
επωνυμία Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης (Π.Ε.Φ.Τ.) κατόπιν
προσκλήσεως του πρώτου Συμβούλου που πλειοψήφησε, κ. Χαράλαμπου Λουκαρά,
κατά τις εκλογές της 9-12 Απριλίου 2017, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου και προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να κατανεμηθούν τα
αξιώματα, όπως προβλέπονται από το καταστατικό σύστασης του Σωματείου.

Η παραπάνω πρόσκληση εστάλη ηλεκτρονικά προς όλους τους εκλεγέντες
περιέχοντας το θέμα της ημερησίας διατάξεως της παρούσης Συνεδρίασης και εντός
15 ημερών όπως ορίζει το καταστατικό.

Στην συνέχεια και αφού διαπιστώθηκε η παρουσία όλων των εκλεγέντων
Συμβούλων, ο πρώτος πλειοψηφήσαντας Σύμβουλος ξεκίνησε την διαδικασία
κατανομής των αξιωμάτων. Έπειτα από διαλογική συζήτηση προτάθηκαν και
εξελέγησαν ομοφώνως τα μέλη του νέου ΔΣ ΠΕΦΤ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απόστολος Βανταράκης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκος Συμεωνίδης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιώργος Περισυνάκης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χαράλαμπος Λουκαράς
ΤΑΜΙΑΣ: Άννα Τομάζου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κωνσταντίνος Καριώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Χάρης Τσιμάρας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Μάριος Δημακόπουλος, Νίκος
Δημητριάδης, Αλέξανδρος Σοφιανός, Πέτρος Τζαμαλούκας
Με τη λήξη της ψηφοφορίας λύθηκε η Συνεδρίαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  ΤΑ ΜΕΛΗ
Απόστολος Βανταράκης              Γιώργος Περισυνάκης                  Νίκος Συμεωνίδης
                                                                                            Χαράλαμπος Λουκαράς
                                                                                           Κωνσταντίνος Καριώτης
                                                                                                 Χάρης Τσιμάρας